สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

สส. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2566

news - 2023-12-13 17:43

สส. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2566

ที่ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ เป็นประธานขับเคลื่อนงานเชิงรุก เตรียมรับและปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า โลกของเราในขณะนี้กำลังเผชิญกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น...

ที่ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ เป็นประธานขับเคลื่อนงานเชิงรุก เตรียมรับและปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า โลกของเราในขณะนี้กำลังเผชิญกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ที่ล้วนเกิดขึ้นจากการกระทำของฝีมือมนุษย์ ซึ่งวิกฤตสภาพภูมิอากาศเป็นหนึ่งในภัยคุกคามที่เร่งด่วนที่สุด โดยพี่น้องเครือข่าย ทสม. ถือว่าเป็นกำลังสำคัญที่จะมีส่วนผลักดันและร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมาย เปรียบเสมือนเป็น “โซ่ข้อกลาง” ที่จะประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การดึงศักยภาพของเครือข่าย ทสม. ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ให้เข้ามาเป็นกลไกสำคัญในการสื่อสารนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน และขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนมีความเท่าทัน พร้อมรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การขับเคลื่อนงานของเครือข่าย ทสม. ขอให้ทำงานในเชิงรุก เพื่อร่วมมือกันแก้ไข เตรียมรับ และปรับตัว ให้เท่ากันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวิกฤตการณ์นี้อย่างจริงจัง และกำหนดแนวทางร่วมกันในประเด็น ดังน...", "picCategory":"news", "hashTag":"ภูมิอากาศ, ทสม., เท่าทัน, ธรรมชาติ, สิ่งแวดล้อม", "content":"

ที่ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ เป็นประธานขับเคลื่อนงานเชิงรุก เตรียมรับและปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า โลกของเราในขณะนี้กำลังเผชิญกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ที่ล้วนเกิดขึ้นจากการกระทำของฝีมือมนุษย์ ซึ่งวิกฤตสภาพภูมิอากาศเป็นหนึ่งในภัยคุกคามที่เร่งด่วนที่สุด โดยพี่น้องเครือข่าย ทสม. ถือว่าเป็นกำลังสำคัญที่จะมีส่วนผลักดันและร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมาย เปรียบเสมือนเป็น “โซ่ข้อกลาง” ที่จะประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การดึงศักยภาพของเครือข่าย ทสม. ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ให้เข้ามาเป็นกลไกสำคัญในการสื่อสารนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน และขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนมีความเท่าทัน พร้อมรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การขับเคลื่อนงานของเครือข่าย ทสม. ขอให้ทำงานในเชิงรุก เพื่อร่วมมือกันแก้ไข เตรียมรับ และปรับตัว ให้เท่ากันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวิกฤตการณ์นี้อย่างจริงจัง และกำหนดแนวทางร่วมกันในประเด็น ดังนี้ (1) การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (2) การบูรณาการการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ส่วนราชการและผู้ประกอบการภาคเอกชน (3) การสื่อสารกับภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระตุ้น เตือน และสร้างกระแสให้สังคมรับรู้ถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และ (4) กลไกทางการเงินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน การดำเนินงาน ซึ่งในวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมพบปะกับพี่น้องเครือข่าย ทสม. ผู้มีหัวใจจิตอาสาทุกท่าน และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศและระดับจังหวัด ประจำปี 2566 ทุกท่าน ที่ได้อุทิศตนเพื่อส่วนรวมทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการคัดเลือกต้นแบบการทำงานด้วยจิตอาสา มุ่งสร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนพัฒนายกระดับการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อเป็นแบบอย่างการทำงานของเครือข่าย ทสม. ผ่าน “โครงการคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น” ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งการคัดเลือกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทบุคคล และประเภทเครือข่าย โดยพิจารณาคัดเลือกตามผลการดำเนินงานในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการจัดการขยะมูลฝอย (2) ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ (3) ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ (4) ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และ (5) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดระยะเวลา 10 ปี มีบุคคลต้นแบบที่เป็น ทสม. ดีเด่น และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น มากกว่า 1,200 คน นับเป็นความภาคภูมิใจที่พี่น้องเครือข่าย ทสม. มีศักยภาพสรรสร้างผลงานเป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์ สามารถยกระดับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ รวมถึงเข้ามาเป็นกลไกสาคัญในการสื่อสารนโยบาย ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมชุมชนให้เท่าทัน พร้อมรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมสำหรับในปี 2566 นี้ มีผลงานของ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ที่ผ่านการคัดเลือก และได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 134 รางวัล โดยวันนี้จะเป็นพิธีมอบรางวัลให้แก่ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น จำนวน 124 รางวัล ประกอบด้วย 1) รางวัล ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดาวรุ่ง ระดับประเทศ จำนวน 10 รางวัล 2) รางวัล ชมเชย ทสม. และเครือข่าย ทสม. ระดับประเทศ จำนวน 10 รางวัล 3) รางวัล ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 104 รางวัล และในส่วนของรางวัล ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ จำนวน 10 รางวัล จะมีพิธีมอบรางวัลในงานกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทราบาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมีพลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติมอบรางวัล.

#ภูมิอากาศ #ทสม. #เท่าทัน #ธรรมชาติ #สิ่งแวดล้อม