สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

ครม.รับทราบตั้ง‘ม.ล.ชโยทิต’เป็นที่ปรึกษานายกฯ พ่วงผู้แทนการค้าไทย | เดลินิวส์.

news - 2023-12-12 21:22

ครม.รับทราบตั้ง‘ม.ล.ชโยทิต’เป็นที่ปรึกษานายกฯ พ่วงผู้แทนการค้าไทย | เดลินิวส์.

ศูนย์รวมข้อมูลวิชาการชั้นนำในเครือข่าย Global Shapers Community กลุ่มผู้สนใจที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ จากทั่วโลก เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและสำรวจความคิดเห็นอิสระ รวมถึงการเชื่อมโยงกับกลุ่มอื่น ๆ ที่มีธรรมชาติเหมือนกัน

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ ได้มีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 358/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย ดังนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และข้อ 4 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย พ.ศ. 2552 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง ม.ล.ชโยทิต กฤดากร เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค.2566 เป็นต้นไปนอกจากนี้ ครม.ยังมีมติอนุมัติตามที่รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอแต่งตั้ง นายพาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป และที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งตั้ง นายธรรมรัตน์ รัตนมณี ที่ปรึกษาด้านการต่อต้านการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป อีกทั้งมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอแต่งตั้ง นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้ช่วยเลขาธิการสทนช. ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสทนช. สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป.

ครม #ที่ปรึกษานายกฯ #ผู้แทนการค้าไทย #ม.ล.ชโยทิต