สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

สวนดุสิตโพล

news - 2023-12-17 11:29

สวนดุสิตโพล

รายงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตพบว่าคนไทยกลัวและกังวลเรื่องปัญหาฝุ่น PM 2.5 และมีความเชื่อว่ารัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ สภาพการณ์ของฝุ่น PM 2.5 ในประเทศไทยเป็นสำคัญที่จะกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว ในขณะที่รัฐบาลแนะนำให้เลิกกิจกรรมกลางแจ้งโดยเร่งผลักดัน พร้อมทั้งออกแนวทางเพื่อควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศ แต่ต้องมีการสอดส่องและปรับปรุงในการระบายอากาศ เพื่อลดฝุ่น PM 2.5

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง“คนไทยกับฝุ่น PM 2.5” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,123 คน สำรวจระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2566 พบว่า กลุ่มตัวอย่างค่อนข้างวิตกกังวลกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 ร้อยละ 48.89 โดยมองว่าปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่มีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มขึ้นเพราะการเผาไร่นา เผาป่า ไฟป่า ร้อยละ 79.04 ประชาชนมีวิธีรับมือด้วยการติดตามข่าวสารและแนวทางปฏิบัติจากภาครัฐ ร้อยละ 78.72 และเห็นว่าสาเหตุที่ทำให้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 แก้ไขได้ยาก คือ การเผาไร่นา เผาป่า นั้นเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ร้อยละ 82.87 ด้านรัฐบาลควรมีมาตรการควบคุมและบทลงโทษที่เด็ดขาด ร้อยละ 85.89 สุดท้ายมองว่ารัฐบาลคงจะแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้ ร้อยละ 74.53"},{"topic":"สวนดุสิตโพล","summary":"รายงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตพบว่าคนไทยกลัวและกังวลเรื่องปัญหาฝุ่น PM 2.5 และมีความเชื่อว่ารัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ สภาพการณ์ของฝุ่น PM 2.5 ในประเทศไทยเป็นสำคัญที่จะกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว ในขณะที่รัฐบาลแนะนำให้เลิกกิจกรรมกลางแจ้งโดยเร่งผลักดัน พร้อมทั้งออกแนวทางเพื่อควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศ แต่ต้องมีการสอดส่องและปรับปรุงในการระบายอากาศ เพื่อลดฝุ่น PM 2.5","word":"ผู้เขียน","picCategory":"news","hashTag":"ฝุ่น PM 2.5, สวนดุสิตโพล, ประชาชนไทย, การแก้ไขปัญหา, สุขภาพ, รัฐบาล","content":"สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง“คนไทยกับฝุ่น PM 2.5” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,123 คน สำรวจระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2566 พบว่า กลุ่มตัวอย่างค่อนข้างวิตกกังวลกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 ร้อยละ 48.89 โดยมองว่าปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่มีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มขึ้นเพราะการเผาไร่นา เผาป่า ไฟป่า ร้อยละ 79.04 ประชาชนมีวิธีรับมือด้วยการติดตามข่าวสารและแนวทางปฏิบัติจากภาครัฐ ร้อยละ 78.72 และเห็นว่าสาเหตุที่ทำให้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 แก้ไขได้ยาก คือ การเผาไร่นา เผาป่า นั้นเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ร้อยละ 82.87 ด้านรัฐบาลควรมีมาตรการควบคุมและบทลงโทษที่เด็ดขาด ร้อยละ 85.89 สุดท้ายมองว่ารัฐบาลคงจะแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้ ร้อยละ 74.53

#ฝุ่น PM 2.5 #สวนดุสิตโพล #ประชาชนไทย #การแก้ไขปัญหา #สุขภาพ #รัฐบาล