สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

เดลินิวส์

news - 2023-12-14 04:41

เดลินิวส์

ในพิธีปิดการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี และหัวข้อของบรรยายพิเศษในที่นั้นคือ 'บทบาทหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย'

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย” โดยมี ผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย จำนวน 32 คน ร่วมรับฟังนายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องทุกท่านที่จะได้มีโอกาสก้าวหน้าและได้มีโอกาสในการทำสิ่งที่ดีเพื่อพี่น้องประชาชนและเพื่อชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อทำให้สถาบันนักปกครองของกระทรวงมหาดไทยได้มีศักดิ์มีศรีเป็นที่เลื่อมใสศรัทธา และที่สำคัญที่สุดคือทำให้ทุกคนเห็นว่า “เรายังต้องมีอยู่” ซึ่งทั้งหมดอยู่ที่พวกเรา จึงขอให้พวกเราช่วยกันคำนึงถึงสิ่งที่บรรพบุรุษของชาวมหาดไทยได้สอนไว้ว่า การจะเป็นเจ้าเมืองหรือผู้ปกครองที่ดีเราจะต้องรู้จัก “ครองคน ครองตน ครองงาน” และน้อมนำสิ่งที่บรรพบุรุษของเราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และนำมาสอนเป็นข้อเตือนใจว่า “ไม่ว่าท่านจะรับราชการอยู่ที่ใด ท่านจะต้องรู้จักภูมิประเทศหรือรู้จักภูมิสังคม” คือ รู้จักปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ นายสุทธิพงษ์ กล่าวในช่วงต้นว่า ผู้บริหารระดับสูงทั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องศึกษาให้รู้และเข้าใจในหลักการทำงานเริ่มจาก “ครองตน” ต้องทำตัวเป็นแบบอย่าง เป็นที่รักและศรัทธาของประชาชนและผู้ใต้บังคับบัญชา “ครองคน” ทำงานหนัก ลงพื้นที่ร่วมกับทีมและภาคีเครือข่าย เพื่อจะได้มีข้อมูลเพื่อจะนำไปประยุกต์ใช้ให้ถูกต้อง และ “ครองงาน” การจะทำงานให้สำเร็จไม่ได้อยู่ที่เราคนเดียว แต่เราต้องเป็นผู้นำที่มีความสำคัญ ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ตรวจราชการ จึงต้องมีระบบการทำงานที่แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ ตั้งแต่การทำตัวให้เป็นที่น่านับถือว่าตรวจงานเป็น ต้องมีการเตรียมตัวไปตรวจให้รู้อย่างถ่องแท้ และกลับมาเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาให้ทำสิ่งที่ดี เช่นเดียวกันกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่ต้องทำหน้าที่เดียวกันกับผู้ตรวจราชการกระทรวง เพราะท่านต้องติดตามขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทุกมิติ หากท่านเอาใจใส่ในการตรวจติดตาม งานที่ทำก็จะสำเร็จได้ ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นตำแหน่งหน้าที่ที่เหมือนกัน ที่ท่านต้องเอาใจใส่ในการที่จะครองงานให้เกิดความสำเร็จ\"กระทรวงมหาดไทยได้น้อมนำเอาแนวทางการทำงาน สรุปจากโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาใช้เป็น \"จังหวัดบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน\" คือ ไม่ว่าใครมาอยู่ในกระทรวงมหาดไทยและเป็นชาวมหาดไทยจะเข้าใจโดยอัตโนมัติว่า เป้าหมายในการทำงานของเรา คือ \"ต้องการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชน\" ซึ่งแนวทางนี้ได้ถูกเขียนกำหนดไว้ให้กับเรามายาวนานนับตั้งแต่มีการสถาปนากระทรวงมหาดไทย เมื่อปี พ.ศ. 2335 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ท่านทรงปฏิรูปการปกครองเปลี่ยนการปกครองจากระบบจตุสดมภ์เป็นการบริหารราชการแผ่นดินแบบกระทรวง ทบวง กรม ให้มีความทันสมัยและเอื้อต่อการทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคง มีเอกราช และทำให้พี่น้องประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งคำว่า \"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข\" สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีของกระทรวงมหาดไทย ทรงบันทึกไว้เพื่อสอนให้เราชาวมหาดไทยได้นับถือเป็นพันธกิจ ตลอดระยะเวลามากกว่า 130 ปี เป็นจริงแท้แน่นอนและใช้ได้อยู่จนถึงปัจจุบัน จึงขอให้ทุกท่านจงภาคภูมิใจว่าคนไทยทุกคนเชื่อมั่นว่าผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้นำในการทำสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นได้ แม้ว่าจะไม่ใช่ฟังก์ชันการทำงานของเราโดยตรง แต่เราจะใช้ภาวะผู้นำเพื่อให้เกิด Change for Good เพราะทุกท่านมีทั้งตำแหน่งและการกระทำ รวมถึงแนวคิดที่จะทำสิ่งที่ดี นำไปสู่การปฏิบัติ ต่อเนื่องถึงการติดตามเพื่อจะให้งานที่เราทำได้เกิดความสำเร็จ” นายสุทธิพงษ์กล่าว

#พัฒนาสมรรถนะ #ผู้บริหารระดับสูง #กระทรวงมหาดไทย